Avís Legal

Avís legal

Avís legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

Club Atlètic Manresa d’acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política d’Ús de la seva pàgina web, www.clubatleticmanresa.cat  i Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal , aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients.
La present Política de Privacitat regula l’ús d´aquet lloc web, de la que Club Atlètic Manresa amb NIF G58993213 es titular i està inscrita en el Registre d’Associacions i Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 5000. La visita del lloc web de Club Atlètic Manresa no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’entitat. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma de protecció de dades de caràcter personal, Llei 15/1999 de 13 desembre. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions. L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Club Atlètic Manresa d’acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política d’Ús de la seva pàgina web, www.clubatleticmanresa.cat  i Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal , aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients.
La present Política de Privacitat regula l’ús d´aquet lloc web, de la que Club Atlètic Manresa amb NIF G58993213 es titular i està inscrita en el Registre d’Associacions i Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 5000. La visita del lloc web de Club Atlètic Manresa no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’entitat. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma de protecció de dades de caràcter personal, Llei 15/1999 de 13 desembre. 
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions. L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

DRET D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O OPOSICIÓ

En virtut del que estableix la Llei 15/1999 de 13 desembre (LOPD) i Llei 34/2002 d’11 de juliol (LSSICE), la seva normativa de desenvolupament i qualsevol altra norma que pugui modificar-la, complementar-la o substituir-la en el futur, així com el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE ( "Reglament General de Protecció de dades"), aplicable a partir del 25 de maig de 2018, així com qualsevol altra norma que pugui desenvolupar-lo o complementar-lo en un futur,  li informem,  que les seves dades formen part d’un fitxer titularitat de Club Atlètic Manresa. La informació registrada s’utilitzarà per informar per qualsevol mitjà electrònic d’informació sobre Club Atlètic Manresa. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en Estadi Municipal d’Atletisme El Congost s/n, 08240 , Manresa o bé amb un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i Internet, l’informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per la recepció de correu electrònic enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió, podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça de Club Atlètic Manresa dalt esmentada.
Club Atlètic Manresa informa que les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van recollir seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de Club Atlètic Manresa, pot posar-se en contacte amb el Club Atlètic Manresa a través de la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el lloc web i difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Club Atlètic Manresa.
Club Atlètic Manresa no concedeix llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d’acord exprés amb tercers.Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d’algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de Club Atlètic Manresa.L’incompliment de l’anterior facultarà Club Atlètic Manresa per interposar els accions legals pertinents.Queden especialment prohibides:La presentació d’una pàgina del lloc web en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a Club Atlètic Manresa, mitjançant la tècnica denominada “framing” tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit de Club Atlètic Manresa.La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Club Atlètic Manresa, mitjançant la tècnica denominada “in line linking” si això no compta amb l’expressa autorització de Club Atlètic Manresa.L’extracció i ús d’elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a Club Atlètic Manresa, d’acord amb les disposicions les lleis de Propietat Intel·lectual.Club Atlètic Manresa haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext (hipervincles) en una altra website dirigits al homepage d’aquest lloc web o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Club Atlètic Manresa o, si escau, a tercers col·laboradors.Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a Club Atlètic Manresa o disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent.

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Club Atlètic Manresa ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant a la nostra pàgina web. No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de Club Atlètic Manresa i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que Club Atlètic Manresa no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

POLÍTICA PRIVACITAT XARXES SOCIALS

Política de privacitat xarxes socials

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) , Club Atlètic Manresa informa als Usuaris que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter i Youtube amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

Club Atlètic Manresa
G58993213
Estadi Municipal d’Atletisme El Congost, s/n – 08240 Manresa,
Registre d´Associacions Esportives de la Generalitat amb número 5000
www.clubatleticmanresa.cat
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Club Atlètic Manresa, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per el tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.
L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.
Club Atlètic Manresa tracta la informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.
En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Club Atlètic Manresa, d’acord amb títol III LOPD i del RDLOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Club Atlètic Manresa hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels Usuaris.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Club Atlètic Manresa (per exemple, eliminar comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.
 • Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del que preveu altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma. Dit dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es trobi unit.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Club Atlètic Manresa. Com en el dret de cancel·lació, es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es trobi unit.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els següents requisits:

 1. Presentació d’un escrit dirigit a Club Atlètic Manresa, a l’adreça Estadi Municipal d’Atletisme El Congost s/n, Manresa, o bé per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 2. L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici que se sol·licita o informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la que ha de enviar-lo. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efecte de notificacions..
  • Data i signatura del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que es formula.
 3. L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil
Club Atlètic Manresa realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Club Atlètic Manresa.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

 Publicacions 

L’Usuari, un cop unit a la pàgina de Club Atlètic Manresa, podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , Club Atlètic Manresa es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.
Club Atlètic Manresa no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.
L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que així mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges que es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de Club Atlètic Manresa però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

Club Atlètic Manresa es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

Club Atlètic Manresa utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSICE.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de Club Atlètic Manresa perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/